Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Webová stránka https://ubc.kyiv.ua (dále jen „Web“) je ve vlastnictví společnosti UKRAJINSKÁ STÁTNÍ STAVEBNÍ KORPORÁCE “UKRBUD”, kód JEDRPOU 00026867 (dále jen „Společnost“). Všechny objekty práva duševního vlastnictví obsažené na webu, s výjimkou případů, kdy je to výslovně uvedeno, jsou ve vlastnictví Společnosti.

1.2. Soukromí uživatelů našeho Webu (vlastníků osobních údajů) je pro Společnost velmi důležité a Společnost přijme veškerá možná opatření k zajištění její ochrany.

1.3. Souhlasíte-li s použitím souborů cookies při první návštěvě webu společnosti, v souladu s ustanoveními těchto Zásad důvěrnosti a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady důvěrnosti“), udělujete souhlas společnosti s použitím souborů cookies při každé další návštěvě.

1.4. Tyto Zásady důvěrnosti platí výhradně v rámci Pravidel použití Webu a nevztahují se na webové stránky třetích osob.

1.5. Tyto Zásady důvěrnosti popisují postup stanovený Společností pro zpracování osobních údajů uživatelů shromážděných pomocí Webu a souvisejících služeb a nástrojů, které uživatelům umožňují provádět registraci na Webu a využívat nabízené služby. Ve všech uvedených případech Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů výhradně v rámci požadavků zákona Ukrajiny o ochraně osobních údajů.

1.6. Cílem těchto Zásad důvěrnosti a ochrany osobních údajů je zabránit veřejnému přístupu a zveřejnění informací vlastněných uživatelem našeho webu.

2. Termíny používané v Zásadách důvěrnosti

Webová stránka je soubor dat, elektronických (digitálních) informací, jiných objektů autorských práv a (nebo) práv s ním souvisejících atd.,vzájemně propojených a strukturovaných v rámci adresy webové stránky a (nebo) účtu vlastníka této webové stránky, přístup k němu se provádí prostřednictvím internetové adresy, která se může skládat z názvu domény, záznamu o katalogu nebo vyvolání a (nebo) číselné adresy internetového protokolu.

Vlastník webové stránky je osoba, která je majitelem účtu a určuje pořadí a podmínky používání webové stránky.

Uživatel webu nebo vlastník osobních údajů je fyzická osoba, uživatel webu, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány;

Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů společnosti, a to shromažďování, zaznamenání, ukládání, uchovávání, úprava, pozměňování, používání a šíření (zveřejňování, předávání), depersonalizace a likvidace osobních údajů.

Osobní údaje jsou informace nebo soubor informací o fyzické osobě, která je identifikována nebo může být konkrétně identifikována.

Depersonalizace osobních údajů je vyloučení informací, které umožňují přímou nebo nepřímou identifikaci osoby;

3. Přístup k osobním údajům

3.1. Za účelem provádění funkcí a cílů Webu a dalších účelů souvisejících s občanskoprávními vztahy mezi Společností a uživatelem uděluje uživatel použitím tohoto Webu a služeb, pro které byl Web vytvořen, Společnosti souhlas k shromažďování, ukládání, úpravě, uchovávání a používání (včetně používání automatizovaných prostředků), předávání osobních údajů, jejichž vlastníkem je, třetím osobám.

3.2. Pokud uživatel používá služby Webu, Společnost zpracovává uživatelská data, a to:

– údaje poskytnuté uživatelem jak při vyplňování registračních formulářů, tak při využívání služeb;

– soubory cookie;

– IP adresy;

– parametry a nastavení webových prohlížečů (User-agent).

3.3. Společnost shromažďuje pouze ty osobní údaje, které vědomě a dobrovolně poskytl uživatel jako subjekt osobních údajů za účelem využívání služeb Webu, což je v souladu s požadavky právních předpisů souhlas vlastníka osobních údajů ke zpracování svých osobních údajů v souladu s cílem jejich zpracování uvedeným v Zásadách důvěrnosti.

3.4. Společnost se omezuje na shromažďování minimálního množství informací nezbytných výhradně pro splnění požadavku subjektu osobních údajů. V každém případě, pokud je požadována nepovinná informace, bude uživatel upozorněn v okamžiku shromažďování této informace.

3.5. Uživatel uděluje Společnosti souhlas k shromažďování, ukládání, úpravě, uchovávání a používání (včetně používání automatizovaných prostředků) následujících osobních údajů:

– příjmení, jméno, identifikační číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje, pohlaví, informace o rodinném stavu;

– informace o počítači, včetně IP adresy, geografická poloha, typ a verze prohlížeče a operačního systému;

– informace o vaší návštěvě a používání Webu, včetně trvání návštěvy, prohlížení stránek a navigace na Webu, atd.;

informace, které uživatel zadává při používání služeb na Webu; – informace o provádění platebních transakcí, bankovních účtech apod.; – informace obsažené v jakýchkoli zprávách, které uživatel zasílá Společnosti e-mailem nebo prostřednictvím Webu, včetně komunikačního obsahu a metadat;

– informace, které uživatel rozmístil na Webu za účelem jejich zveřejnění na internetu, včetně jména uživatele, profilového obrázku a obsahu publikace;

– jakékoli další osobní údaje, které uživatel zasílá Společnosti a zadává při registraci na Webu.

4. Doba uchovávání osobních údajů

4.1. Osobní údaje souhlas k shromažďování, ukládání, úpravě, uchovávání a používání kterých uděluje uživatel Společnosti se uchovávají na dobu neurčitou, pokud není stanoveno jinak podle právních předpisů Ukrajiny nebo vůle uživatele.

5. Uživatelská práva

5.1. Pokud jde o jeho vlastní osobní údaje, které jsou poskytovány Společnosti za účelem shromažďování, ukládání, úpravy, uchovávání a používání, má uživatel podle zákona Ukrajiny o ochraně osobních údajů právo:

– vědět o zdrojích shromažďování, umístění svých osobních údajů, účelu jejich zpracování, sídlě Společnosti;

– získat informace o podmínkách poskytování přístupu k osobním údajům;

– přístup ke svým osobním údajům;

– získat informace o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány;

– předložit Společnosti odůvodněný nárok s námitkou proti zpracování svých osobních údajů;

– předložit Společnosti odůvodněný nárok na změnu nebo likvidace svých osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovávány neoprávněně nebo jsou nespolehlivé;

– právo na ochranu svých osobních údajů před nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, likvidací, poškozením v důsledku úmyslného zatajení, neposkytnutím nebo nevčasným poskytnutím, jakož i na ochranu před poskytováním údajů, které jsou nedůvěryhodné nebo hanobí čest, důstojnost a dobrou pověst fyzické osoby;

– podávat stížnosti na zpracování svých osobních údajů u zmocněnce pro lidská práva Nejvyšší rady Ukrajiny nebo u soudu;

– používat opravné prostředky v případě porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů;

– učinit výhrady k omezení práva na zpracování svých osobních údajů při udělování souhlasu;

– odvolat souhlas k zpracování osobních údajů;

– znát mechanismus automatického zpracování osobních údajů.

5.2. Pro uplatnění uvedených práv může uživatel kontaktovat Společnost písemným prohlášením zaslaným na následující e-mailovou adresu: info@ubc.kyiv.ua

6. Zveřejnění důvěrných informací a osobních údajů. Spolupráce Společnosti s třetími osobámi ohledně osobních údajů

6.1. Společnost se zprostí povinnosti dodržovat Zásad důvěrnosti ohledně osobních údajů uživatele v případě, že uživatele sám zveřejní osobní údaje.

6.2. Společnost má právo šířit osobní údaje uživatele, v případě, že informace získané z osobních údajů jsou společensky nezbytné, tedy je předmětem veřejného zájmu, a právo veřejnosti takové informace znát převáží nad případnou škodou z jejich šíření.

6.3. Společnost má právo šířit osobní údaje uživatele s příslušným písemným souhlasem uživatele.

6.4. Společnost nepředává osobní údaje třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je takový předávání vyžadováno právními předpisy, na žádost subjektu osobních údajů nebo v jiných případech uvedených v těchto Zásadách důvěrnosti. Společnost přijímá veškerá možná opatření k ochraně osobních údajů uživatelů, dobrovolně a vědomě jimi předaných Společnosti.

6.4. Společnost si vyhrazuje právo zpřístupnit osobní údaje uživatele kterémukoli ze zaměstnanců Společnosti, ředitelovi, pojištěnci, odbornému poradci, agentovi, dodavateli nebo subdodavateli, a to v rozsahu a pro účely uvedené v těchto Zásadách důvěrnosti za předpokladu, že tyto osoby udělali svůj souhlas k zajištění důvěrnosti těchto informací a údajů v souladu s požadavky Společnosti.

6.5. Web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky (výhradně pro informační účely). Pokud odkazujete na jiné webové stránky, tyto Zásady důvěrnosti se na takové webové stránky nevztahují. V souvislosti s tím Společnost doporučuje, abyste se před předáním osobních údajů, podle kterých lze uživatele identifikovat, seznámili se zásadami důvěrnosti každého webu.

7. Ochrana osobních údajů. Zásady ohledně bezpečnosti nezletilých

7.1. Společnost používá obecně uznávané standardy technologické a provozní ochrany informací a osobních údajů před ztrátou, nesprávným použitím, změněním nebo likvidací. Navzdory maximálnímu úsilí však Společnost nemůže zaručit absolutní bezpečnost proti jakýmkoli hrozbám, vznikajícím mimo kontrolu Společnosti.

7.2. Uživatel je plně zodpovědný za zachování důvěrnosti svého hesla pro přístup k Webu. Společnost nikdy nepožaduje od uživatele heslo (kromě případů, kdy se uživatel pokusí přihlásit ke svému účtu na Webu).

7.3. Web není určen pro děti do 14 let. Zpracování osobních údajů nezletilých osob ve věku od 14 do 18 let se provádí pouze se souhlasem rodičů (osvojitelů) nebo opatrovníků.

8. Likvidace a odstranění osobních údajů

8.1. Osobní údaje souhlas k shromažďování, ukládání, úpravě, uchovávání a používání kterých uděluje uživatel Společnosti podléhají likvidace a odstranění v případě:

– ukončení právního vztahu mezi uživatelem a Společností;

– vydání příslušného předpisu zmocněncem Nejvyšší rady pro lidská práva nebo jím určenými úředníky sekretariátu Zmocněnce Nejvyšší rady pro lidská práva;

– nabytí právní moci rozhodnutí soudu o odstranění nebo likvidace osobních údajů.

9. Změny podmínek Zásad důvěrnosti osobních údajů

9.1. Tyto Zásady důvěrnosti mohou být pravidelně a bez předchozího upozornění uživatele upraveny a doplněny, včetně případů, kdy se změní požadavky právních předpisů.

9.2. V případě významných změn těchto Zásad důvěrnosti Společnost zveřejní oznámení na Webu a upřesní dobu vstupu těchto změn v platnost.

9.3. Pokračováním v používání Webu uživatel potvrzuje svůj souhlas s novými podmínkami Zásad důvěrnosti ve znění platném v době používání Webu.