Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Svetainė https://ubc.kyiv.ua (toliau – Svetainė) priklauso UKRAINOS VALSTYBINĖ STATYBOS KORPORACIJA “UKRBUD”, EDRPOU kodas 00026867 (toliau – Bendrovė). Visi svetainėje esantys intelektinės nuosavybės teisių objektai, išskyrus atvejus, kai tai atskirai nurodyta, priklauso Bendrovei.

1.2. Mūsų Svetainės vartotojų (asmens duomenų savininkų) privatumas Bendrovei yra labai svarbus, todėl Bendrovė imsis visų įmanomų priemonių jo apsaugai užtikrinti.

1.3. Sutikdami su cookie failų naudojimu pirmą kartą apsilankę Bendrovės svetainėje, vadovaudamiesi šios privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikos (toliau – Privatumo politika) nuostatomis, Jūs suteikiate Bendrovei leidimą naudoti cookie failus kiekviename paskesniame Jūsų puslapyje apsilankymų.

1.4.  Ši privatumo politika galioja tik pagal Svetainės naudojimo taisykles ir netaikoma trečiųjų šalių svetainėms.

1.5.  Šioje Privatumo politikoje aprašoma Bendrovės nustatyta vartotojų asmens duomenų, surinktų naudojant Svetainę, tvarkymo tvarka ir susijusios paslaugos bei įrankiai, leidžiantys vartotojams registruotis Svetainėje ir naudotis siūlomomis paslaugomis. Visais nurodytais atvejais Bendrovė vartotojų asmens duomenis tvarko išimtinai laikydamasi Ukrainos įstatymo „Dėl asmens duomenų apsaugos“ reikalavimų.

1.6. Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikos įgyvendinimo tikslas – neleisti viešai pasiekti ir atskleisti mūsų Svetainės naudotojui priklausančios informacijos.

2. Privatumo politikoje vartojami terminai

Svetainė yra duomenų, elektroninės (skaitmeninės) informacijos, kitų autorių teisių ir (ar) gretutinių teisių objektų ir kt. rinkinys, sujungtas ir struktūrizuotas pagal svetainės adresą ir (arba) šios svetainės savininko paskyrą, prie kurios buvo prisijungta per interneto adresą, kurį gali sudaryti domeno vardas, katalogas arba skambučių įrašai ir (arba) skaitmeninis interneto protokolo adresas.

Svetainės savininkas yra asmuo, kuris yra paskyros savininkas ir nustato naudojimosi svetaine tvarką bei sąlygas.

Svetainės naudotojas arba asmens duomenų savininkas yra fizinis asmuo, Svetainės naudotojas, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet koks Bendrovės veiksmas ar veiksmų visuma, pavyzdžiui, asmens duomenų rinkimas, registravimas, kaupimas, saugojimas, pritaikymas, keitimas, atnaujinimas, naudojimas ir platinimas (platinimas, realizavimas, perdavimas), nuasmeninimas, sunaikinimas.

Asmens duomenys – tai informacija arba informacijos visuma apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti konkrečiai nustatyta.

Asmens duomenų nuasmeninimas – informacijos, leidžiančios tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę, pašalinimas;

3. Prieiga prie asmens duomenų

3.1. Siekdamas įgyvendinti Svetainės funkcijas ir užduotis bei kitus su civiliniais teisiniais santykiais tarp Bendrovės ir vartotojo susijusius tikslus, vartotojas, naudodamasis šia Svetaine ir paslaugomis, kurioms Svetainė buvo sukurta, suteikia Bendrovei leidimą rinkti, kaupti, tvarkyti, saugoti ir naudoti (įskaitant automatizuotų priemonių naudojimą), perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurių savininkas jis yra.

3.2Kai vartotojas naudojasi Svetainės paslaugomis, Bendrovė tvarko vartotojo duomenis, būtent:

duomenis, kuriuos vartotojas pateikia tiek pildydamas registracijos formas, tiek naudojantis paslaugomis;

cookie failus;

IP adresai;

interneto naršyklių parametrai ir nustatymai (User-agent).

3.3. Bendrovė renka tik tuos asmens duomenis, kuriuos vartotojas sąmoningai ir savanoriškai pateikia kaip asmens duomenų subjektą, siekdamas naudotis Svetainės paslaugomis, o tai pagal teisės aktų reikalavimus yra asmens duomenų savininko sutikimas. duomenis tvarkyti jo asmens duomenis pagal šioje privatumo politikoje suformuluotą jų tvarkymo tikslą.

3.4. Bendrovė apsiriboja surinkti minimalų informacijos kiekį, reikalingą išimtinai asmens duomenų subjekto prašymui įvykdyti. Bet kuriuo atveju, kai bus prašoma papildomos informacijos, vartotojui bus pranešta, kai tokia informacija bus renkama.

3.5. Asmens duomenys, kuriuos rinkti, kaupti, tvarkyti, saugoti ir naudoti (įskaitant automatizuotomis priemonėmis) vartotojas duoda Bendrovei leidimą, apima:

pavardė, vardas ir tėvo vardas, identifikavimo numeris, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar kiti kontaktiniai duomenys, lytis, informacija apie šeiminę padėtį;

– Kompiuterio informacija, įskaitant IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją bei operacinę sistemą;

– informacija apie jūsų apsilankymus ir naudojimąsi svetaine, įskaitant apsilankymo trukmę, puslapių peržiūras ir naršymo svetainėje būdus ir pan.;

– informacija, kurią vartotojas įveda naudodamasis paslaugomis Svetainėje; – informacija apie atsiskaitymų operacijas, banko sąskaitas ir kt.; – informaciją, esančią bet kuriuose pranešimuose, kuriuos vartotojas siunčia Bendrovei el. paštu arba per Svetainę, įskaitant komunikacijos turinį ir metaduomenis;

informacija, kurią vartotojas paskelbė Svetainėje, siekdamas ją paskelbti internete, įskaitant vartotojo vardą, profilio nuotrauką ir publikacijos turinį;

– bet kokią kitą asmeninę informaciją, kurią vartotojas siunčia Bendrovei ir įveda registruodamasis Svetainėje.

4. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

4.1. Asmens duomenys, kurių rinkimui, kaupimui, tvarkymui, saugojimui ir naudojimui vartotojas suteikia prieigą prie Bendrovės, yra saugomi neribotą laiką, nebent Ukrainos teisės aktai ar vartotojo valia nustato kitaip.

5. Vartotojo teisės

5.1. Vartotojas, susijęs su jo asmens duomenimis, pateiktais Bendrovės rinkimui, kaupimui, tvarkymui, saugojimui ir naudojimui, pagal Ukrainos įstatymą „Dėl asmens duomenų apsaugos“ turi teisę:

žinoti apie atrankos šaltinius, savo asmens duomenų buvienė, jų apdorojimo tikslą, Bendrovės buvienė;

gauti informaciją apie prieigą prie asmens duomenų;

pasiekti savo asmeninius duomenis;

gauti informaciją apie tai, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi;

pateikti Bendrovei pagrįstą pretenziją su nesutikimu dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

pateikti pagrįstą prašymą pakeisti ar sunaikinti savo asmens duomenis, jeigu šie duomenys tvarkomi neteisėtai arba yra nepatikimi;

apsaugoti savo asmens duomenis nuo neteisėto tvarkymo ir netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo dėl tyčinio jų nuslėpimo, nepateikimo ar nesavalaikio pateikimo, taip pat apsaugoti nuo informacijos, kuri yra nepatikima arba žemina asmens garbę, fizinio asmens orumą ir verslo reputaciją;

 pateikti skundus dėl savo asmens duomenų tvarkymo Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisarui arba teismui;

taikyti teisines priemones, kai pažeidžiami įstatymai dėl asmens duomenų apsaugos;

duodamas sutikimą daryti išlygas dėl teisės tvarkyti savo asmens duomenis apribojimo;

atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

žinoti automatinio asmens duomenų tvarkymo mechanizmą.

5.2. Norėdami pasinaudoti nurodytomis teisėmis, vartotojas gali kreiptis į Bendrovę rašytiniu pareiškimu, išsiųstu šiuo el. pašto adresu: info@ubc.kyiv.ua

6. Konfidencialios informacijos ir asmens duomenų atskleidimas. Bendrovės sąveika su trečiosiomis šalimis dėl asmens duomenų

6.1. Bendrovė atleidžiama nuo pareigos laikytis Privatumo politikos dėl Vartotojo Asmens duomenų tuo atveju, jei Vartotojas savarankiškai viešai atskleidžia Asmens duomenis.

6.2. Bendrovė turi teisę platinti vartotojo asmens duomenis, jeigu iš asmens duomenų gaunama informacija yra socialiai reikalinga, t.y. yra viešo intereso klausimas, o visuomenės teisė žinoti tokią informaciją nusveria galimą žalą dėl jos skleidimo.

6.3. Bendrovė turi teisę platinti vartotojo asmens duomenis gavusi atitinkamą rašytinį vartotojo sutikimą.

6.4. Bendrovė neperduoda asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tokio perdavimo reikalauja teisės aktai, asmens duomenų subjekto prašymu ar kitais šioje privatumo politikoje nustatytais atvejais. Bendrovė imasi visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų vartotojų asmeninę informaciją, pastarųjų savanoriškai ir sąmoningai perduotą Bendrovei.

6.4. Bendrovė pasilieka teisę atskleisti vartotojo asmeninę informaciją bet kuriam Bendrovės darbuotojui, vadovui, apdraustajam, profesionaliam patarėjui, agentui, tiekėjui ar subrangovui šioje privatumo politikoje nustatyta apimtimi ir tikslais bei su sąlyga, kad tokie asmenys davė sutikimą užtikrinti tokios informacijos ir duomenų konfidencialumą pagal Bendrovės reikalavimus.

6.5. Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines (išimtinai informaciniais tikslais). Jei pateikiate nuorodas į kitas svetaines, ši Privatumo politika tokioms svetainėms nebus taikoma. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė rekomenduoja prieš perduodant asmens duomenis, pagal kuriuos galima identifikuoti vartotoją, susipažinti su kiekvienos svetainės privatumo ir asmens duomenų politika.

7. Asmens duomenų apsauga. Nepilnamečių sauga

7.1. Bendrovė taiko visuotinai pripažintus informacijos ir asmens duomenų technologinės ir veiklos apsaugos nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo standartus. Tačiau, nepaisant visų pastangų, Bendrovė negali garantuoti absoliutaus saugumo nuo bet kokių grėsmių, kylančių už Bendrovės ribų.

7.2.Vartotojas yra visiškai atsakingas už slaptažodžio, leidžiančio patekti į svetainę, laikymą konfidencialiai. Bendrovė niekada neprašo vartotojo slaptažodžio (išskyrus atvejus, kai vartotojas bando prisijungti prie savo paskyros Svetainėje).

7.3. Svetainė nėra skirta vaikams iki 14 metų. Nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų asmens duomenų tvarkymas vykdomas tik gavus tėvų (įtėvių) ar globėjų sutikimą.

8. Asmens duomenų sunaikinimas ir ištrynimas

8.1. Asmens duomenys, prie kurių vartotojas suteikia prieigą Bendrovei rinkti, saugoti, tvarkyti, saugoti ir naudoti, gali būti ištrinti arba sunaikinti, jei:

teisinių santykių tarp vartotojo ir Bendrovės nutraukimas;

Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisaro arba jo paskirtų Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisaro sekretoriato pareigūnų atitinkamo įsakymo išleidimas;

teismo sprendimo dėl asmens duomenų pašalinimo ar sunaikinimo įsiteisėjimo.

9. Privatumo politikos sąlygų pakeitimai

9.1. Retkarčiais ir be išankstinio vartotojo įspėjimo šioje Privatumo politikoje gali būti daromi pakeitimai ir papildymai, įskaitant kai pasikeičia teisės aktų reikalavimai.

9.2. Esant reikšmingiems šios privatumo politikos pakeitimams, Bendrovė paskelbs pranešimą Svetainėje ir nurodys šių pakeitimų įsigaliojimo datą.

9.3. Toliau naudodamasis Svetaine vartotojas patvirtina, kad sutinka su naujomis Privatumo politikos sąlygomis, kurios galiojo naudojimosi Svetaine metu.