Polityka poufności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Strona internetowa https://ubc.kyiv.ua (dalej w tekście Strona) stanowi prawo własności UKRAIŃSKĄ PAŃSTWOWĄ KORPORACJĄ BUDOWLANĄ „UKRBUD”, kod JRPPOU 00026867 (zwanej dalej w tekście Firma). Prawo własności Firmy stanowią wszelkie obiekty, które nakładają się na prawo własności intelektualnej rozlokowane na stronie z wyjątkiem oddzielnie opisanych.

1.2. Poufność wobec użytkowników naszej Strony (osób danych osobowych) mają wielkie znaczenie dla Firmy, dlatego Firma podejmuje wszelkich czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.

1.3. Udzielając zgodę na wykorzystanie plików cookie podczas pierwszego zwiedzania Strony Firmy, zgodnie z przepisami niniejszej Polityki Poufności i ochrony danych osobowych (zwanej dalej w tekście Polityka Poufności) Państwo udziela Firmie zezwolenie na wykorzystanie plików cookie podczas każdego kolejnego zwiedzania Strony.

1.4.     Niniejsza Polityka Poufności jest ważna w ramach Regulaminu korzystania ze Strony i nie obejmuje stron internetowych osób trzecich.

1.5.     Niniejsza Polityka Poufności opisuje tryb przetwarzania danych osobowych ustalony przez Firmę zebranych ze Strony i oferowanych usług oraz narzędzi umożliwiających użytkownikom rejestrować się na Stronie oraz korzystać z oferowanych serwisów. We wszelkich ww. przypadkach Firma przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów Ustawy Ukrainy o ochronie danych osobowych.

1.6. Celem wdrożenia Polityka Poufności i ochrony danych osobowych jest niedopuszczenie dostępu publiczności i ujawnienie informacji dot. danych osobowych użytkowników Strony Firmy.

2. Okresy wykorzystywane w Polityce Poufności

Strona internetowa – to jest zbiór danych informacji elektronicznych (cyfrowych) i innych obiektów prawa autorskiego i/lub praw pokrewnych, etc., powiązanych między sobą i ustrukturowanych w ramach adresu Strony internetowej i/lub wpisu ewidencyjnego właściciela niniejszej Strony internetowej, do których dostęp realizowany jest przez adres sieci Internet, na który nakłada się imię domeny internetowej, wpisy o katalogach lub wezwania i/lub adres cyfrowy wg. protokołu internetowego.

Właściciel strony internetowej – osoba, będąca właścicielem wpisu ewidencyjnego, która określa tryb i warunki wykorzystania Strony internetowej.

Użytkownik Strony internetowej lub właściciel danych osobowych — osoba fizyczna, użytkownik Strony, której dane osobowe ulegają przetwarzaniu.

Przetwarzanie danych osobowych — każda czynność lub całokształt czynności Firmy, takich jak zbieranie, rejestracja, gromadzenie, przechowywanie, adaptowanie, zmiana, odświeżenie, wykorzystanie i rozpowszechnienie (szerzenie, realizacja. przekazanie), wyodrębnienie, zniszczenie danych osobowych.

Dane osobowe — informacje lub całokształt informacji o osobie fizycznej identyfikowanej lub która może być dokładnie identyfikowana.

Wyodrębnienie danych osobowych – wycofanie informacji umożliwiających wprost lub w sposób pośredni identyfikować osobę.

3. Dostęp do danych osobowych

3.1. W celu realizacji funkcji i zadań Strony i innych celów wynikających ze stosunków cywilno-prawnych Firmy i użytkownika, użytkownik, korzystając z danych i oferowanych usług umieszczonych na Stronie, dla których została stworzona Strona, udziela Firmie zezwolenie na zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie (w tym z wykorzystaniem zasobów zautomatyzowanych) oraz przekazanie danych osobowych osobom trzecim, których jest on właścicielem.

3.2. Przy korzystaniu serwisów Strony Firmy realizowane jest przetwarzanie danych użytkownika, a mianowicie:

– danych udostępnianych przez użytkownika podczas wypełnienia formularzy rejestracyjnych, jak również podczas korzystania z serwisów,

– pliki cookie;

– ір-adresy,

– parametry i ustawienia przeglądarek internetowych (User-agent).

3.3. Firma zbiera wyłącznie te dane osobowe, które świadomie lub dobrowolnie zostały udostępnione przez użytkownika jako obiektu danych osobowych w celu wykorzystania przez serwisy Strony, zatem zgodnie z przepisami serwisów Strony stanowią zgodę właściciela danych osobowych na przetwarzanie własnych danych osobowych zgodnie z celem określonego przetwarzania i postanowieniami niniejszej Polityki Poufności.

3.4. Firma ogranicza się zbieraniem minimalnego zakresu informacji niezbędnego wyłącznie do realizacji zbierania danych osobowych. W każdym razie, gdy zapytanie stanowi niekonieczne udzielenie informacji, użytkownik zostanie poinformowany o powyższym w chwili zbierania ww. informacji.

3.5. Użytkownik udziela Firmie zezwolenie na zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie danych osobowych (w tym z wykorzystaniem środków zautomatyzowanych) następujących informacji:

– nazwisko, imię, imię ojca, kod identyfikacyjny, adres, numer telefonu, adres elektroniczny lub inne dane do kontaktu, pleć, informacje o stan rodzinny,

– informacje o komputerze, w tym adres IP, ulokowanie geograficzne, typ i wersję przeglądarki internetowej oraz system operacyjny,

– informacje o zwiedzanie i wykorzystanie strony internetowej, w tym okres zwiedzania, przegląd stron i drogę nawigacji po stronie internetowej etc.,

– informacje, które użytkownik wprowadza przy korzystaniu z usług umieszczonych na stronie internetowej, – informacje o transakcji rozliczeniowych, bankowych etc., – informacje umieszczone w komunikatach użytkownika wysyłanych do Firmy drogą elektroniczną lub przez stronę internetową, w tym treść komunikatu i metadane,

– informacje, które użytkownik umieścił na Stronie w celu publikowania w Internecie, w tym imię użytkownika, obraz profilu i treść publikacji,

– wszelkie inne informacje personalne, które użytkownik udostępnia do dyspozycji Firmy i podaje podczas rejestracji na Stronie.

4. Okres przechowywania danych Użytkownika

4.1. Dane osobowe, jak również zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie, które użytkownik udostępnia Firmie, przechowywane są bezterminowo, o ile nie jest określone inaczej przepisami prawa Ukrainy lub oświadczeniem woli użytkownika.

5. Prawa Użytkownika

5.1. Na mocy Ustawy Ukrainy o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo w odniesieniu do danych osobowych udzielanych w celu przechowywania, gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania przez Firmę:

– wiedzieć o źródłach zbierania, ulokowanie własnych danych osobowych, celu ich przetwarzania, adres siedziby Firmy;

– otrzymywać informacje o warunkach udzielenia dostępu do danych osobowych,

– na dostęp do własnych danych osobowych,

– otrzymywać informacje o tym, czy przetwarzane są jego dane osobowe,

– składać umotywowane żądanie do Firmy o umorzenie przetwarzania jego danych osobowych,

– składać umotywowane żądanie zmienić lub wycofać jego dane osobowe, o ile dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem lub dane osobowe są niewiarogodne,

– podejmować czynności mające na celu ochronę własnych danych osobowych przed przetwarzaniem w sposób niezgodny z prawem lub przed przypadkowym zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku umyślnego zatajenia, nieudzielenia lub nieterminowego udzielenia danych osobowych, a także e celu ochrony przed udzieleniem niewiarogodnych informacji lub takich, które są sprzeczne z godnością i wizerunkiem osoby fizycznej,

– składać zażalenie o niewłaściwe przetwarzanie danych do Ombudsmana Rady Najwyższej Ukrainy lub do Sądu,

– korzystać z pomocy prawnej w przypadku naruszenia przepisów ustawodawstwa dot. ochrony danych osobowych,

– wnosić zastrzeżenie o ograniczenie prawa do przetwarzania własnych danych osobowych podczas udzielenia zgody na ich przetwarzanie,

– odwołać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych,

– wiedzieć o mechanizmie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

5.2. W celu realizacji ww. praw użytkownikowi przysługuje prawo zwrócić się do Firmy z wnioskiem sporządzonym w formie pisemnej przesłanym pod adresem elektronicznym: info@ubc.kyiv.ua

6. Ujawnienie informacji poufnych i danych osobowych. Współpraca Firmy z osobami trzecimi w zakresie danych osobowych

6.1. Firma nie jest odpowiedzialna i zobowiązana przestrzegać przepisy Polityki Poufności wobec danych osobowych użytkownika w przypadku, gdy użytkownik we własnym zakresie w sposób publiczny ujawnia własne dane osobowe.

6.2. Firmie przysługuje prawo ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli informacje otrzymane z magazynu danych osobowych stanowią potrzebę społeczną, tzn. stanowi przedmiot interesu społecznego i prawo społeczeństwa znać te informacje przeważają szkodę wyrządzoną wskutek ich ujawnienia.

6.3. Firmie przysługuje prawo ujawnić dane osobowe użytkownika na podstawie właściwego zezwolenia udzielonego przez użytkownika.

6.4. Firma nie udziela danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadku, gdy tego wymagają przepisy prawa, na podstawie prośby podmiotu danych osobowych lub w innych przypadkach określonych w niniejszej Polityce Poufności. Firma podejmuje wszelkich dostępnych czynności mających na celu ochronę danych osobowych użytkowników udzielonych Firmie przez nich w sposób świadomy i dobrowolny.

6.4. Firma zastrzega za sobą prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika przez któregokolwiek pracownika Firmy przed kierownikiem, ubezpieczycielem, radcą zawodowym, agentem, dostawcą lub podwykonawcą w zakresie i celach określonych w niniejszej polityce Poufności pod warunkiem, że osoby te udzielili zgodę na zachowanie poufności wobec informacji i danych zgodnie z polityką Firmy.

6.5. Na Stronie mogą być podane linki na inne strony internetowe (wyłącznie w celach informacyjnych). Po przejściu na linki innych stron internetowych ważność niniejszej Polityki Poufności nie obowiązuje na innych stronach internetowych. W związku z powyższym Firma poleca zapoznać się z polityką w zakresie poufności i ochrony danych osobowych każdej strony internetowej przed udostępnieniem danych osobowych, według których użytkownik może być identyfikowany.

7. Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo osób niepełnoletnich

7.1. Firma stosuje standardy ogólnie przyjętego technicznego i operacyjnego zabezpieczenia informacji i danych osobowych przed zagubieniem, niewłaściwym wykorzystaniem, zniekształceniem lub zniszczeniem. Jednakże, mimo wszelkich podjętych czynności, Firma nie może zapewnić całkowitą ochronę przed wszelkimi zagrożeniami wynikającymi poza zakresem regulacji Firmy.

7.2. Na użytkownikowi spoczywa całość obowiązku zachowania w tajemnicy własnego loginu dostępu do Strony. Firma nigdy nie pyta o login użytkownika (z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik próbuje wejść do swego wpisu ewidencyjnego Strony).

7.3. Strona nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci w wieku do 14 roku życia. Przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich w wieku od 14 do 18 roku życia realizowane jest wyłącznie za zgodą rodziców (rodziny przybranej) lub opiekunów.

8. Zniszczenie lub wycofanie danych osobowych

8.1. Dane osobowe, zgoda na zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie, które użytkownik udziela Firmie podlegają wycofaniu lub zniszczeniu w następujących przypadkach:

–       umorzenia stosunków prawnych użytkownika i Firmy,

–      anulowania właściwego postanowienia przez Ombudsmana Rady Najwyższej lub upoważnionymi urzędnikami sekretariatu Ombudsmana Rady Najwyższej;

–       wejścia w życie orzeczenia Sądu o zniszczenie lub wycofanie danych osobowych.

9. Zmiany warunków Polityki Poufności

9.1. Do niniejszej Polityki Poufności okresowo mogą być wprowadzone zmiany i uzupełnienia bez uprzedniego poinformowania, również w przypadku zmiany przepisów prawa.

9.2. W przypadku wniesienia istotnych zmian do niniejszej Polityki Poufności Firma umieści właściwe informacje na Stronie z podaniem wejścia w życie aktualizowanych postanowień.

9.3. Kontynuując korzystać ze Strony użytkownik w ten sposób potwierdza swoją zgodę z aktualizowanymi warunkami Polityki Poufności w wersji ważnej w chwili korzystania ze Strony.