Privātuma politika

1.Vispārējie noteikumi

1.1. Web-sait https://ubc.kyiv.ua (tālāk – Sait) pieder ar īpašuma tiesībām  UKRAINAS VALSTS CELTNIECĪBAS KORPORĀCIJA “UKRBUD” kods EDRPOU 00026867  (tālāk – Kompānija). Visi intelektuālā īpašuma tiesību  objekti, kuri atrodas saitā, izņemot gadījumus, kad par to noteikts atsevišķi, pieder pie Kompānijas īpašuma tiesībām.

1.2. Konfidencialitātei,  izmantojot mūsu Saitu, (personālo datu pārvaldei) ir liela nozīme Kompānijai, un Kompānija  izmantos visus iespējamos veidus to aizsardzībai.   

1.3. Piekrītot failu- cookie  izmantošanai, pie pirmās Kompānijas Saitu apmeklēšanas, attiecīgi  šīs konfidencialitātes Politikas noteikumiem un personīgo datu aizsardzībai (tālāk – konfidencialitātes politika),  jūs dodiet atļauju Kompānijai failu-cookie  izmantošanai pie katras nākošās vizītes.

1.4. Šī  konfidencialitātes Politika ir spēkā tikai Saita izmantošanas Noteikumu rāmjos un netiek piemēroti uz trešo personu web-saitiem.

1.5. Šī  konfidencialitātes Politika apraksta kārtību, kas noteikta Kompānijā par lietotāju  personālo datu apstrādi, kas savākti ar Saita palīdzību, un ar to saistītiem pakalpojumiem un instrumentiem, kas palīdz  lietotājiem reģistrēties Saitā un izmantot piedāvāto servisu.  Visos noradītājos gadījumos Kompānija apstrādā lietotāju personālos datus tikai Ukrainas Likuma prasību rāmjos “Par personālo datu aizsardzību”.

1.6. Konfidencialitātes Politikas veikšanas mērķis un personālo datu aizsardzība neatļauj  publisku pieeju un tās informācijas izplatīšanu, kuras īpašnieks ir mūsu Saita lietotājs.

2. Termini, kuri tiek izmantoti   konfidencialitātes Politikā

Web-saits – ir datu kopējā informācija, elektroniski (digitālā) informācija, citu autoru tiesību objektu un (vai)  paralēlo tiesību izmantošana, kuras ir saistītas savā starpā un strukturētas web-saita  adreses rāmjos (vai) pie šī  web-saita īpašnieka  apskates, pieeja pie kura  notiek  caur interneta adresi,  ko var noteikt ar domena vārdu, ierakstiem katalogos, vai ar izsaukumu (vai) ciparu adresi attiecīgi interneta-protokolam.

Web-saita  īpašnieks, ir persona, kurai  pieder  tās apraksts un kas uzstāda kārtību un noteikumus, izmantojot Web-saitu.

Saita izmantotājs vai personālo datu īpašnieks – tā ir fiziska persona, Saita izmantotājs, kura personālie dati tiek apstrādāti;

 Personālo datu apstrāde – jebkura darbība vai Kompānijas kopējās darbības, tādas kā personālo datu  savākšana, reģistrācija, uzkrāšana, saglabāšana, adaptācija, izmainīšana, atjaunošana, iznīcināšana.

Personālie dati – ziņas vai ziņu kopums par fizisko personu, kas ir identificēta vai var tikt  konkrēti identificēta.

Personālo datu  atdalīšana  – ziņu izņemšana, kuras  dod tiesības tieši vai netieši identificēt personu.

3. Pieeja pie personāliem datiem

3.1.  Lai varētu realizēt Saita funkcijas un uzdevumus, un citiem mērķiem, kas ir saistīti ar civili-tiesiskām attiecībām starp Kompāniju un lietotāju, lietotājs, izmantojot šo Saitu un pakalpojumus,   kuru sniegšanai ir veidots šis Saits, dod Kompānijai atļauju savākt,  uzkrāt,  apstrādāt, izmantot,  (tajā skaitā, izmantot automatizētos veidos),  nodot personālos datus trešajām personām, kuru īpašnieks viņš ir.

3.2. Ja Saita servisi ir izmantoti no lietotāju puses, Kompānija apstrādā šādus datus, kuru izmantotājs tas ir:

  datus, kurus dod lietotājs, aizpildot reģistrācijas formas, kā arī  procesā, kad tiek izmantoti servisi;

– failus cookie;

– ip-adreses;

– parametrus un internet-brauzeru  regulējumus (User-agent),

 3.3. Kompānija vāc tikai tos personālos datus, kurus ar nolūku un labprātīgi ir iesniedzis lietotājs kā personālo datu objektu ar mērķi izmantot Saita servisus, kas  attiecīgi likumdošanas prasībām ir doti kā piekrišana no personālo datu izmantotāja uz savu personālo datu apstrādi,  attiecīgi noformulējot šajā konfidenciālā Politikā to apstrādes mērķi. 

3.4. Kompānija ir aprobežojusies savākt minimālo informācijas apjomu, kas nepieciešams tikai, lai varētu uzzināt subjekta personālos datus. Jebkurā gadījumā,  kad tiek pieprasīta ne tikai nepieciešamā informācija, lietotājam tiks paziņots par tādu informāciju tās savākšanas momentā.

3.5. Pie personīgiem datiem, kurus savāc, uzkrāj, apstrādā, uztur un izmanto (tajā skaitā,  izmanto automatizētā veidā), un uz kuriem lietotājs dod  atļauju Kompānijai,  pieder:

– uzvārds, vārds un tēva vārds, identifikācijas numurs, adreses, telefonu numuri, elektroniskā adrese vai citi kontaktu dati, dzimums, informācija par ģimenes stāvokli;

– informācija par datoru, ieskaitot IP-adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu,  brauzera tipu un versiju un par operatīvo sistēmu;

– informācija par Jūsu Saita apmeklējumiem un tā uzmantošanu, ieskaitot apmeklējumu ilgumu, lappušu pārskatus un navigācijas ceļus saitā u.c;

– informācija,  kuru lietotājs  izmanto Saita pakalpojumos;

– informācija,  par aprēķinu operāciju, banku rēķinu  pielietošanu u.c.;

– informācija, kuru satur  jebkuri paziņojumi, kurus lietotājs nosūta Kompānijai pa elektronisko pastu vai caur Saitu, iekaitot komunikāciju kontentu un meteo datus;

– informācija, kuru  lietotājs ir izvietojis  Saitā ar mērķi to publicēt Internetā, ieskaitot lietotāja vārdu, tā profila attēlu un publikācijas saturu;

  jebkura cita sevišķa informācija, kuru lietotājs ir nosūtījis Kompānijai  un izvieto reģistrācijas laikā Saitā.

 4. Personālo datu saglabāšanas termiņš.

4.1.  Personālie dati, uz kuru savākšanu, uzkrāšanu, apstrādi, glabāšanu un izmantošanu lietotājs ir devis pieeju Kompānijai, tiek saglabāti bez termiņa, ja kas cits  nav noteikts Ukrainas likumdošanā vai attiecīgi lietotāja vēlmei.

5. Lietotāja tiesības

5.1. Lietotājam  attiecīgi saviem personīgiem datiem, kas tiek doti savākšanai, uzkrāšanai, apstrādei, Kompānijas saglabāšanai un izmantošanai  ir tiesības uz Ukrainas Likuma pamata “Par personālo datu aizsardzību”;

– zināt par datu savākšanas avotu, savu personālo datu atrašanās vietu, to apstrādes mērķi, Kompānijas atrašanās vietu;

 – saņemt informāciju par noteikumiem sniegt pieeju pie personāliem datiem; 

 – par pieeju pie personāliem datiem;

 – saņemt informāciju par to, vai tiek apstrādāti viņa personālie dati;

 – iesniegt motivētu prasību Kompānijai ar aizliegumu pret savu personālo datu     apstrādi;

 – iesniegt motivētu prasību par izmaiņām dzēst savus personālos datus, ja šie dati ir apstrādāti nelikumīgi vai tie ir nepareizi;

    savu personālo datu aizsardzībai no nelikumīgas apstrādes vai gadījuma zaudējumiem, to iznīcināšanas, bojāšanas sakarā ar to slēpšanu, neiesniegšanu vai to iesniegšanu nelaikā, kā arī  aizsargāt  no ziņu iesniegšanas, kuras ir nepareizas vai bojā fiziskās personas godu vai darba reputāciju;

 – griezties ar žēlabām par savu personālo datu apstrādi pie  Ukrainas Augstākās Padomes Pilnvarotā pārstāvja par cilvēku tiesībām vai pie tiesas;

– izmantot tiesisko aizsardzību veidus gadījumā, ja la ir pārsniegts likumdošanas līmenis  par personālo datu aizsardzību;

– izvietot  brīdinājumu par tiesību ierobežošanu saviem personāliem datiem lietas  izskatīšanas laikā;

– atsaukt  savu atļauju personālo datu apstrādei;

– zināt mehāniku automātiskai personālo datu apstrādei.

5.2. Norādīto tiesību realizācijai, lietotājs var griezties pie  Kompānijas ar rakstisku paziņojumu, ko jānosūta uz elektronisko adresi: info@ubc.kyiv.ua.

 6. Konfidenciālās informācijas un personīgo datu  atklāšana. Kompānijas savstarpējās iedarbības ar trešajām personām, kas attiecas uz personāliem datiem. 

6.1. Kompānija tiek atbrīvota no pienākuma pieturēties pie konfidenciālās politikas attiecībā uz  lietotāja Personālajiem datiem gadījumā, ja lietotājs pats publiski paziņo savus personīgos datus.

6.2. Kompānijai ir tiesības izplatīt lietotāja personālos datus gadījumā, ja informācija, kas tiks saņemta par personālo datu sastāvu būs kopēji nepieciešama,  tai būs kopējas intereses, un pilsoņu tiesības zināt šādu informāciju būs lielāka par potenciāliem trūkumiem no tās izplatīšanas.  

6.3. Kompānijai  ir tiesības izplatīt lietotāja personālos datus pēc attiecīgas rakstiskas atļaujas no lietotāja.

6.4. Kompānija neveic personālo datu nodošanu trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tāda datu nodošana tiek pieprasīta ar likumdošanu, pēc personālo datu subjekta  lūguma,  vai citos gadījumos, kas norādīti šajā konfidenciālā Politikā.  Kompānija veic visas iespējamās darbības, lai varētu aizsargāt lietotāja sevišķo informāciju, kura ir brīvprātīgi un ar nolūku nodota  Kompānijai.

6.4. Kompānija  atstāj sev tiesības atklāt lietotāja personālo informāciju jebkuram no Kompānijas darbiniekiem, vadītājam, apdrošinātājam, profesionālam padomniekam,  aģentam,  piegādātājam vai to starpniekiem,  ar tādu apjomu un mērķi, kas norādīti  šajā konfidencialitātes Politikā, un uz noteikumiem, ka tādas personas ir devušas savu piekrišanu  šādas informācijas un datu konfidencialitātes nodrošināšanai saskaņā ar Kompānijas prasībām.

6.5. Saitā var būt atsaukumi uz citiem web-saitiem (ieskaitot informācijas mērķus). Pārejot pēc norādījuma uz citu web-saitu, konfidencialitātes  Politika  uz tādiem saitiem  netiks paplašināta. Sakarā ar to, Kompānija rekomendē iepazīties ar politiku  konfidencialitātes sfērā  un katra saita personāliem datiem pirms tam, kad  tie tiks nodoti lietotājam un pēc kuriem lietotājs tiks identificēts.

7. Personālo datu aizsardzība. Nepilngadīgo drošība

7.1. Kompānija izmanto vispār pieņemtos standartus  informācijas tehnoloģiskai un operāciju aizsardzībai  un personālo  datu aizsardzībai no to nozaudēšanas, nepareizas pielietošanas,  izmainīšanas vai iznīcināšanas.  Tomēr, neraugoties uz visām pūlēm, Kompānija nevar garantēt absolūtu aizsardzību no jebkurām briesmām, kas rodas aiz Kompānijas regulēšanas robežām.

7.2. Lietotājs nes pilnu atbildību par savas paroles saglabāšanu, lai varētu piekļūt pie Saita slepeni.  Kompānija nekad nejautā lietotājam paroli (izņemot gadījumus, kad lietotājs  mēģina  iziet no sava ieraksta Saitā).

7.3. Saits nav domāts bērniem vecumā līdz 14 gadiem. Personālo datu apstrāde  nepilngadīgiem bērniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem tiek veikta tikai pēc vecāku piekrišanas (adoptētos) vai aprūpētos.  

8. Personālo datu dzēšana vai izslēgšana.

8.1. Personālie dati, uz kuriem dota atļauja tos savākt, saglabāt, apstrādāt un izmantot, sniegt tiem pieeju  Kompānijai, ir jāiznīcina, gadījumā ja;

  ir pārtrauktas  tiesiskās attiecības starp lietotāju un Kompāniju;

  izdots attiecīgs pieraksts  no Augstākās padomes  pilnvarotā cilvēku tiesībās  vai viņa norādītās amatpersonas  no Augstākās padomes  pilnvarotā cilvēku tiesībās vai tā norādītām pilnvarotām amatpersonām  Augstākās padomes sekretariātā.

– ir stājies spēkā tiesas lēmums par  personālo datu  iznīcināšanu.

9.  Izmaiņas noteikumos par konfidencialitātes Politiku

9.1.   Šo konfidencialitātes Politiku periodiski un bez iepriekšēja lietotāja paziņojuma var mainīt, par ko var  tikt ienestas izmaiņas un papildinājumi,  tajā skaitā, par  likumdošanas prasībām.

9.2.  Gadījumā, ja ir izvietotas  nopietnas izmaiņas un papildinājumi, tajā skaitā, par likumdošanas prasību izmaiņām.

9.3.   Izmantojot Saitu tālāk, lietotājs apstiprina savu piekrišanu ar jauniem noteikumiem konfidencialitātes Politikā redakcijā, kura ir spēkā  Saita izmantošanas momentā.